نت فارسی ابرو مصطفی تفتیش

نت فارسی
نت فارسی ابرو می ندازی بالا بالا
نت فارسی ابرو می ندازی بالا بالا

تا میشی قهر تو چرا
میگی عکسامو بده
میگی از پیشم برو
دیگه تو نامه نده…