نت فارسی آمنه اندی

نت فارسی
نت فارسی آمنه اندی
نت فارسی آمنه اندی

آمنه چشم تو جام شرابه منه

آمنه اخم تو رنج عذاب منه

جونم ز دستت آتیش گرفته

مهره تو از دل بیرون نرفته

آمنه قلبه من برای تو می زنه

آمنه قهر نکن که قلب من میشکنه…

نت فارسی مرتبط به این آهنگ

نت فارسی حنا اندی

نت فارسی خوشگلا باید برقصن اندی

نت فارسی پریا خانم اندی

نت فارسی چه خوشگل شدی امشب اندی

نت فارسی عروسی تون مبارک اندی

نت فارسی عروسکی عروسکی اندی

نت فارسی اگه عشق همینه اندی