نت فارسی آسمون به ای گپی شیرازی

نت فارسی
نت فارسی آسمون به ای گپی
نت فارسی آسمون به ای گپی

آسمون به اون گپی گوشش نوشته
هر کی یارش خوشگله جاش تو بهشته
آی شیرین جونوم آی شیرین عمرم
گر بخای بوسوم ندی به زور می سونم…