نت فارسی آسمون اوره گرید بختیاری

نت فارسی
نت فارسی آسمون اوره گرید محلی بختیاری
نت فارسی آسمون اوره گرید محلی بختیاری

آسمون اورِ گرهد (هاي به خدا) بارونِ در وند
آرمون ديدنت (هاي به خدا) مِنِه دلم مند

هم زنو اَورِ گرهد (هاي به خدا) بارون شُرشُر
ندونم چه بكنم (هاي به خدا) وا اي دل پر…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی گرمسیر مسعود بختیاری

نت فارسی بلال بلال بختیاری

نت فارسی گل نازدارم بختیاری

نت فارسی در واز کن بختیاری

نت فارسی باغ آباد لباش مسعود بختیاری

نت فارسی گردواری بختیاری

نت فارسی دل هوای تو کرد بختیاری

نت فارسی گل باوینه مسعود بختیاری