نت فارسی آرزو داشتم معین

نت فارسی
نت فارسی آرزو داشتم یار من تو باشی معین
نت فارسی آرزو داشتم یار من تو باشی معین

آرزو داشتم یار من تو باشی
چراغ شام تار من تو باشی

حالا دونستم که دنیا پرستی

خوردی شراب دورنگی و پستی…

نت فارسی مرتبط به این آهنگ

نت فارسی پشت درو ننداختی ننه معین

نت فارسی عاشقانه معین نت فارسی ستاره معین